บอกบุญ

ขอเชิญผู้ใจบุญทุกท่านร่วมสร้างทานบารมีเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารอนุบาลให้แก่
โรงเรียนบ้านทุ่งตาทั่ง (ศิริราษฎร์บำรุง)
หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งตาทั่ง ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

โรงเรียนบ้านทุ่งตาทั่ง (ศิริราษฎร์บำรุง) เป็นโรงเรียนรัฐบาลในเขตชนบทแห่งหนึ่ง เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่
ชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 รวมประมาณ 120 คน ได้ประสพภาวะขาดแคลนห้องเรียนมาเป็นเวลานาน จะ
เห็นได้จาก นักเรียนชั้น ป.3 ต้องเรียนร่วมกับ ป.4 และชั้น ป.5 ต้องเรียนร่วมกับ ป.6 ตลอดทั้งปี ในขณะที่ชั้น
อนุบาล 1-3 ต้องเรียนและนอนร่วมกันในห้องเก็บวัสดุของโรงเรียนมาโดยตลอด

รูปโรงเรียนบ้านทุ่งตาทั่ง (ศิริราษฎร์บำรุง)
รูปแสดงบริเวณโรงเรียน และเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งตาทั่ง

แม้ว่าสถานที่จะไม่เอื้ออำนวยนัก คุณครูผู้สอนเองก็ได้พยายามอย่างยิ่ง ในการชักชวน ลูกหลานของชาวบ้านที่
ยากจนให้มาเรียนหนังสือ เพื่อจะได้ มีความรู้ติดตัวต่อไปในอนาคต จนคุณครูเองต้องจัดเตรียมอาหารกลางวันให้
นักเรียนหลายคนที่ไม่มีมาจากบ้านอยู่เป็นประจำ

ด้วยเหตุดังกล่าว นิสิตชั้นปีที่ 3-4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงมีความดำริร่วมกันในการจัดตั้ง
โครงการค่ายโยธาสู่ชุมชน ครั้งที่ 4 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะร่วมกันก่อสร้างอาคารอนุบาลขนาด 6×12 ตาราง
เมตร ให้แก่โรงเรียนบ้านทุ่งตาทั่ง โดยได้รับการสนับสนุนจากภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร สำหรับ
ค่าอาหารและวัสดุก่อสร้างจำนวนหนึ่ง ซึ่งยังไม่เพียงพอที่จะสร้างอาคารให้เสร็จทั้งหลังได้ การก่อสร้างอาคาร
ดังกล่าวยังขาดแคลนทุนทรัพย์อยู่มาก ทุกฝ่ายจึงมีมติร่วมกันให้จัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างอาคาร
อนุบาลนี้ขึ้น

โรงเรียนบ้านทุ่งตาทั่ง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวรและนิสิตผู้จัดตั้งโครงการนี้ทุกคน ใคร่
ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของท่าน และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย รวมทั้งอานิสงส์แห่งบุญกุศลในครั้งนี้ จง
ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสพแต่ความสุขความเจริญทั้งในชีวิตและการงาน สมบูรณ์ด้วยลาภ ยศ
สรรเสริญ สุข ทุกทิพาราตรีกาล เทอญ

กำหนดการทอดผ้าป่าสามัคคี ณ. โรงเรียนบ้านทุ่งตาทั่ง (ศิริราษฏร์บำรุง)
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2550 (ตรงกับขึ้น 1 ค่ำเดือน 11 ปีกุน)
เวลา 10:00 น. ถวายผ้าป่าแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์
ประธานสงฆ์มอบเงินที่ได้ให้แก่โรงเรียนบ้านทุ่งตาทั่งเพื่อก่อสร้างอาคาร
และหากมีเงินเหลือจะนำเข้าโครงการอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนผู้ยากไร้ต่อไป
ถวายภัตตาหารเพล (เสร็จพิธี)

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคได้ผ่านทางธนาคาร ชื่อบัญชี อาจารย์ภัคพงศ์ หอมเนียมและนายชัชวาล พันศร
เลขที่บัญชี 346-1-530825 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
หากท่านใดมีความประสงค์จะร่วมเดินทางไปทำบุญด้วยตนเอง
เพื่อความสะดวกกรุณาติดต่อ ตัวแทนนิสิตโครงการโยธาสู่ชุมชน
นายชัชวาล พันศร 083-216-7020 และนางสาว อัญชลี กล้ากสิกรณ์ 089-641-3029

รายละเอียดเพิ่มเติม (ไฟล์ pdf)
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร